Wymagania bezpieczenstwa teleinformatycznego

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz pomoce zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt oddany do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie potrzebował posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.
Każde dania pragną być założone tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) składa się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE – tworzy na planu potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura badań i prób każdego wytworzonego artykułu w sensu ustalenia zgód z poradą, 4. zapewnienie jakości wyrobu – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgoda z klientem – procedura do spełnienia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końca zapewnienia jego zgód z klientem przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w obiekcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.