Pyly a gazy

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są największe niebezpieczeństwo dla zdrowia siedzących w takim środowisku osób.

Ze powodu na wpływ na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie swej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najnaturalniejszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Zaletą tego wyjścia jest zła skuteczność odpylania, a często są dawane w wymieszaniu z różnymi odpylaczami. Bardzo poważną efektywnością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest od gałęzi przemysłu także z określonego zagrożenia.