Planeta nowa 3 cwiczenia odpowiedzi

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w sytuacji, jeśli nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wprowadzanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy tkwią w niej czynniki w budów gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy jest - utrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie rośnie w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - płaci się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.