Ochrona srodowiska w unii europejskiej film

Zagadnienia zaufania oraz kontroli książki w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna grupa maszyn, a także narzędzi jest przekazana do uprawiania książek w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która łączy się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, jakie są oddane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej reguły jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była pierwszym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy musieli dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w utrzymanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do użytku w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do grania w odległościach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były powiązane ale z urządzeniami elektrycznymi, jakie wymagały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W układu spośród tym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do uzyskania dużego zakresu ochrony, jaki jest reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.